Instalacja gazowa w domu: koszt, projekt, procedura [krok po kroku]

Instalacja gazowa
Instalacja gazowa w domu

Zasadność wykonania instalacji gazowej w domu jednorodzinnym jest w pełni uzależniona od dostępności sieci gazowej.

Współcześnie, instalacja gazowa w domu jest bardzo bezpieczna i w zasadzie nie stwarza zagrożenia wybuchu gazu, jednak  instalacje gazowe muszą zostać prawidłowo wykonane i potwierdzone odbiorem zakładu gazowego. Należy zwrócić uwagę nie tylko na prawidłowy montaż instalacji gazowej, ale i na jej właściwą eksploatację.

Instalacja gazowa krok po kroku

Instalacja gazowa krok po kroku
Instalacja gazowa krok po kroku

Wykonanie instalacji gazowych w domu jest obwarowane pewnymi zasadami, od których nie ma odstępstw. Chodzi przecież o bezpieczeństwo użytkowania gazu w domu.

Krok 1 – projekt instalacji gazowej

Należy wyraźnie podkreślić, że wykonywaniem projektów instalacji gazowych może się zająć wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia w zakresie instalacji gazowej. Projektant z uprawnieniami powinien zaplanować podłączenie przyłącza gazowego z zaznaczoną lokalizacją szafki gazowej, rozprowadzenie instalacji i układ przewodów.

Krok 2 – pozwolenie

Inwestor może uzyskać decyzję pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego razem ze schematem wewnętrznych instalacji gazowych. Jeżeli projekt instalacji nie był składany razem z wnioskiem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, to należy uzyskać decyzję pozwolenia i zlecić wykonanie projektu instalacji gazowej, którego cena waha się w granicach 500-1200 zł.

Przy składaniu wniosku należy dołączyć projekt, pozytywną opinię kominiarską, mapę poglądową oraz oświadczenie o prawie dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane.

Krok 3 – montaż instalacji gazowej

Budowa
Budowa instalacji gazowej

Przy montażu instalacji gazowej niezbędne jest prowadzenie dziennika budowy, a pracę należy zlecić osobie lub firmie posiadającej uprawnienia. Po zakończeniu budowy każda domowa instalacja gazowa musi zostać sprawdzona – instalacje gazowe muszą przejść próbę szczelności w obecności kierownika budowy i odbiorcy gazu, który otrzymuje sporządzony protokół.

Wiele osób zastanawia się ile kosztuje instalacja gazowa. Cena wykonania instalacji gazowej w domu zależy od regionu kraju i zastosowanych materiałów. Warto pamiętać, że montaż instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku to nie wszystkie koszty z jakimi musimy się liczyć. Oprócz ceny projektu technicznego, do montażu instalacji należy doliczyć koszty związane z usługami geodezyjnymi. Jest to zazwyczaj:

 • 1000-2000 zł,
 • elementy instalacji gazowej jak szafka gazowa z montażem około 300-800 zł,
 • odbiór przyłącza gazowego 100-200 zł.

Ponadto trzeba uwzględnić opłatę przyłączeniową za instalację gazową.

W przypadku budowy instalacji gazowych domów jednorodzinnych i przyłącza gazu o mocy do 10 m3/h i długości do 15 m będzie to wydatek rzędu 1700-2500 zł, natomiast każdy dodatkowy metr przyłącza oraz punkt, czyli zawór i trójnik, oznacza dodatkowy wydatek około 50-150 zł.

W kosztorysie budowy domu należy też uwzględnić materiały budowlane i robociznę, a to około 100-170 zł/m.

W przypadku wyłączenia pasa drogi ten wydatek wzrasta nawet do 700 zł.

Krok 4 – umowa z dostawcą gazu

Przede wszystkim należy złożyć wniosek o zawarcie umowy, co można uczynić osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając wniosek pocztą, w tym także pocztą elektroniczną. Po podpisaniu umowy z dostawcą paliwa następuje montaż gazomierza i zostaje podany termin rozpoczęcia dostawy.

Krok 5 – uruchomienie dostaw paliwa

Uruchomienie
Uruchomienie dostaw gazu

Ten etap następuje po okazaniu odpowiednich dokumentów powykonawczych, czyli:

 • projektu wykonanej instalacji gazowej,
 • oświadczenia kierownika budowy o przeprowadzeniu prac w pełnej zgodności z zatwierdzonym projektem domu,
 • pozwolenia na użytkowanie instalacji gazowej, o ile było takowe potrzebne,
 • protokołu z odbioru technicznego oraz próby szczelności instalacji gazowych,
 • protokołu odbioru kominiarskiego przewodów wentylacyjnych i przewodów kominowych.

Wykonanie instalacji gazowej – zastosowane materiały

W instalacjach gazowych domów jednorodzinnych dopuszcza się stosowanie dwóch rodzajów przewodów gazowych:

Rury stalowe do gazu

Licznik gazowy
Licznik gazowy

Do wyboru będą rury stalowe bez szwu bądź przewodowe ze szwem, które łączy się specjalnymi łącznikami gwintowanymi z żeliwa białego. Instalacja gazowa może też mieć łączenia lutowane.

Rury gazowe stalowe charakteryzują się świetną wytrzymałością na zginanie, rozciąganie i ściskanie, więc przy montażu długich odcinków nie potrzeba dodatkowych uchwytów. Rury są antydyfuzyjne, bardzo szczelne i ścianki nie przepuszczają tlenu bądź innych gazów z otoczenia do wewnątrz.

Nie ma też ryzyka powstania odkształceń pod wpływem działania wysokich temperatur oraz obciążeń mechanicznych, które działają na instalację gazową.

Problemem może być korozyjność i dlatego instalację gazową z rur stalowych należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez pokrycie specjalnymi farbami antykorozyjnymi. Warto od razu zaznaczyć, że na zewnątrz budynku można zastosować wyłącznie rury stalowe spawane, natomiast w wewnętrznej mogą to być rury łączone specjalnymi łącznikami, dodatkowo uszczelnionymi pastami uszczelniającymi albo taśmami teflonowymi.

Przewody stalowe nadają się do poprowadzenia przez kondygnację garażu przy zabezpieczeniu mechanicznym, natomiast nie należy ich prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne. Można je zaś umieszczać w bruzdach ściennych.

Instalacja gazowa w domu jednorodzinnym – bezpieczeństwo

Kwestie bezpieczeństwa poza budynkiem

Jak zadbać o bezpieczeństwo instalacji?
Jak zadbać o bezpieczeństwo instalacji?

Gaz ziemny jest doprowadzany bezpiecznie do domu jednorodzinnego specjalnymi rurami polietylenowymi o dobrej giętkości, które najczęściej mają średnicę DN32 i zostają ułożone na głębokości mniej więcej jednego metra pod ziemią.

Podłączenie rur do sieci gazowej następuje za pomocą trójnika. To bardzo ważne, aby rury zasypać ziemią, natomiast w wykopie kładzie się folię ostrzegawczą, aby przez przypadek nie uszkodzić rur przy ewentualnym ich odkopywaniu. Lokalizację rury umożliwi metalowa wkładka umieszczona we folii.

Należy pamiętać o zabezpieczeniu rurami osłonowymi wszystkich miejsc krzyżowania się rur instalacji gazowej z rurami innych instalacji.

Przewód gazowy zostaje doprowadzony do wentylowanej skrzynki gazowej, w której znajduje się gazomierz, czyli przyrząd do mierzenia zużycia gazu oraz reduktor ciśnienia obniżający ciśnienie gazu sieciowego ze średniego do wymaganego dla użytkowania urządzeń gazowych w domu ciśnienia niskiego poniżej 5 kPa.

Skrzynka musi być zrobiona z materiału niepalnego i można ją umieścić na ścianie budynku albo w linii ogrodzenia, jednak odległość od budynku musi wtedy wynosić najwyżej 10 m. W skrzynce konieczny jest również zawór główny wykonany z mosiądzu lub brązu, zamykający przepływ gazu w razie wystąpienia jakiejś awarii lub stwierdzenia nieszczelności instalacji. Niektórzy decydują się zlokalizowanie gazomierza poza skrzynką np. w pomieszczeniu piwnicznym z oknem i wywiewną kratką wentylacyjną bądź w szybie wentylowanym z drzwiczkami. Należy jedynie zwrócić uwagę, aby nie montować gazomierza bliżej niż jeden metr od palnika gazowego oraz co najmniej 3 m dalej w stosunku do jakiegokolwiek urządzenia gazowego. Musi się też znaleźć nad wszelkiego typu urządzeniami iskrzącymi i minimum 0,3 m nad podłogą.

Kwestie bezpieczeństwa w budynku

Kwestie bezpieczeństwa
Kwestie bezpieczeństwa

Wykonanie instalacji gazowej w domu jednorodzinnym wymaga dobrego projektu, który uwzględni wszelkie ewentualne zagrożenia w użytkowaniu, ale także swobodny dostęp w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Najlepiej zlecić tę pracę i to zarówno wykonanie projektu, jak i montażu doświadczonej firmie instalatorskiej.

Po przeprowadzonych pracach konieczna jest próba szczelności, która poprzedza odbiór techniczny.

Dokumenty do niego może wystawić wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia. Bez tych dokumentów nie ma szans na podpisanie umowy z dostawcą gazu.

Dostawca gazu niejednokrotnie wymusza też montaż dodatkowego zaworu odcinającego przed budynkiem, w miejscu wyprowadzenia instalacji gazowej z ziemi.

Dość newralgicznym miejscem są przejścia przez przegrody. Wymagana jest odległość co najmniej półmetrowa od podłogi piwnicy przy przechodzeniu rury gazowej przez ścianę zewnętrzną budynku. W związku z tym, że nowy budynek zawsze trochę osiada, to niezbędna okazuje się ochrona rury przechodzącej przez ścianę zewnętrzną. Sprawdza się tutaj tuleja ochronna ze stali bądź PVC o trochę większej średnicy.

Należy podkreślić, że bardzo ważne jest właściwe rozmieszczenie przewodów instalacji gazowej względem przewodów centralnego ogrzewania, przewodów wodnych czy instalacji elektrycznej w odległości co najmniej 10 cm oraz minimum 60 cm od urządzeń iskrzących, gniazd i włączników. W przypadku krzyżowania z innymi przewodami trzeba zachować odstęp co najmniej 2 cm.

W piwnicach czy też suterenach rury muszą być prowadzone natynkowo, na innych kondygnacjach rury stalowe można montować w bruzdach ściennych, z tym że nie wolno ich pokrywać warstwą betonu, a najwyżej łatwą do usunięcia i niepowodującą korozji masą tynkarską.

Jeżeli mamy instalację na gaz płynny, to można ją montować wyłącznie w pomieszczeniach znajdujących się powyżej poziomu terenu.

Równie istotna jest lokalizacja urządzeń gazowych w domu i w tym przypadku nie ma mowy o dowolności. Przede wszystkim przed każdym urządzeniem należy zamontować zawór, aby w razie potrzeby można było szybko odciąć przepływ gazu.

Podgrzewacze bądź kotły gazowe z funkcją podgrzewu wody użytkowej i zamkniętą komorą spalania oraz koncentrycznymi przewodami powietrzno-spalinowymi mogą się znaleźć praktycznie w każdym pomieszczeniu, jednak kotłów z otwartą komorą spalania nie wolno stawiać w pomieszczeniach mieszkalnych, chyba że będzie to kuchnia z otworem wentylacyjnym wywiewnym połączona z pokojem.

Pomieszczenia przeznaczone na kotły z zamkniętą komorą spalania wymagają spełnienia określonych norm w zakresie kubatury i wysokości. Kotły o maksymalnej mocy 30 kW należy instalować w pomieszczeniach mających przynajmniej 8 m³ albo 6,5 m³, kiedy mają doprowadzenie powietrza z zewnątrz i zamkniętą komorę spalania. Z kolei modele o większej mocy umieszcza się w specjalnych pomieszczeniach technicznych, które nie będą niższe niż 2,2 m.

Kuchenki gazowe należy oddalić od okien o minimum pół metra, natomiast przestrzeń pomiędzy ogrzewaczami pomieszczeń a ścianą musi wynosić 0,3 m w przypadku ściany z materiałów łatwopalnych oraz 0,6 m przy nieotynkowanej ścianie. Chodzi o to, że obudowa ogrzewaczy może osiągać temperaturę wyższą niż 60˚C.

Warto także pamiętać, że przewody rozdzielające, którymi łączy się instalacje gazowe z urządzeniami gazowymi muszą być sztywne, a wykonanie łączenia na szybkozłączki, mające znak zgodności europejskiej CE, jest dopuszczalne wyłącznie przy kuchenkach gazowych.

Dodatkowe środki ostrożności

Dodatkowe środki ostrożności
Dodatkowe środki ostrożności

Wybuch gazu z powodu niekontrolowanego wycieku stanowi poważne zagrożenie dla życia domowników, więc nigdy nie należy oszczędzać na systematycznych przeglądach oraz próbach szczelności.

Użytkując instalacje gazowe i odbiorniki gazu należy zachować wyjątkową ostrożność. Nie wolno zabudowywać pieców, podgrzewaczy gazowych czy kotłów z funkcją podgrzewu wody użytkowej, a przewody przyłączeniowe muszą mieć atest gazowy.

Kwestie związane z przyłączaniem do sieci gazowej są uregulowane przez prawo energetyczne.

Przy zakupie działki warto sprawdzić możliwości doprowadzenia gazu i najlepiej złożyć wniosek do zakładu gazowego o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, a do niego dołączyć mapę sytuacyjną.

Instalacja gazowa a bezpieczeństwo

Instalacja gazowa a bezpieczeństwo
Instalacja gazowa a bezpieczeństwo
 • Rury nie mogą być prowadzone przez fundamenty bądź pod nimi.
 • Należy unikać długich, prostych odcinków rur.
 • W miejscach przechodzenia przez stropy i ściany konstrukcyjne przewody z gazem muszą mieć tuleje osłonowe.
 • Lepiej unikać prowadzenia rur gazowych przez pomieszczenia mieszkalne.
 • Rur gazowych nie wolno umieszczać w kanałach wentylacyjnych i dymowych, a także bliżej niż 25 cm od kanałów spalinowych.
 • Rury instalacji gazowej należy lokalizować minimum 10 cm nad innymi instalacjami.
 • W przypadku skrzyżowania instalacji gazowej z inną instalacją konieczny jest odstęp wynoszący przynajmniej 2 cm.
 • Przewody poziome, którymi płynie gaz ziemny muszą znajdować się powyżej innych przewodów, a z gazem płynnym zlokalizowane poniżej instalacji elektrycznej oraz urządzeń iskrzących.
 • Nie wolno stosować w jednym budynku gazu ziemnego z sieci gazowej oraz gazu płynnego.

Instalacje gazowe odbiór

Odbiór instalacji gazowej
Instalacje gazowe odbiór

Odbiór instalacji gazowej jest obowiązkowy i składa się z trzech etapów.

 1. Weryfikacja czy montaż instalacji gazowej został przeprowadzony zgodnie z zatwierdzonym wcześniej projektem (osobnym bądź w ramach projektu domu), wpisami w dzienniku budowy oraz wszelkimi protokołami, w tym protokołem sporządzonym przez kominiarza w zakresie prawidłowego działania kanałów spalinowych i wentylacyjnych.
 2. Sprawdzenie jakości wykonanych prac: tutaj przede wszystkim chodzi o wykorzystanie w montażu materiałów z wymaganym atestem, ale także kontroluje się trwałość zastosowanych mocowań i podpór oraz ich odpowiedni rozstaw. Konieczna jest również kontrola jakości wykonanych przejść instalacji gazowej przez przegrody oraz powłok malarskich czy też antykorozyjnych.
 3. Instalacje gazowe muszą przejść próbę szczelności przy użyciu powietrza sprężonego. Próbie poddawane wszystkie elementy instalacji gazowej.

Odbiór instalacji gazowej w domu jest niezbędny, aby podpisać umowę z dostawcą gazu.

Prawa i obowiązki dostawcy gazu oraz użytkownika

Prawa i obowiązki dostawcy gazu oraz użytkownika
Prawa i obowiązki dostawcy gazu oraz użytkownika

Na pewno warto dokładnie przyjrzeć się prawom i obowiązkom zarówno firmy, która dostarcza gaz ziemny, jak i odbiorcy gazu, aby później nie wynikały żadne problemy.

Firma dostarczająca gaz ziemny zawsze jest właścicielem nie tylko samego przyłącza instalacji gazowej, ale także głównego zaworu i gazomierza. To do niej należy wykonanie przyłącza oraz stały nadzór nad nim. Jednocześnie określa, na jakich warunkach będzie dostarczany gaz ziemny przez instalację gazową do domu. Dostawca również dokonuje odbioru instalacji gazowej oraz przygotowuje cykliczne rozliczenia za swoje usługi.

Z kolei instalacje gazowe znajdujące się wewnątrz budynku są własnością odbiorcy, a do jego obowiązków należy wystąpienie do dostawcy gazu o wydanie warunków technicznych oraz o sporządzenie umowy na dostawy gazu. Odbiorca powinien także zlecić usługi uprawnionej firmie wykonanie projektu oraz montaż instalacji gazowej w domu. To do niego też należy skorzystać z usługi firmy kominiarskiej, która sprawdzi wentylację i wykona montaż urządzeń łącząc je z przewodami spalinowymi.

Właściciel domu powinien przechowywać protokół odbioru instalacji gazowej oraz terminowo opłacać faktury za gaz ziemny.

Przyłączenie gazowe
Przyłączenie gazowe do sieci gazowej

Instalacja gazowa w domu jednorodzinnym służy jako centralne ogrzewanie budynku, przygotowaniu ciepłej wody użytkowej, ale także do przygotowaniu ciepłych posiłków. Dobrze wykonana domowa instalacja gazowa jest niezwykle efektywna, a przy tym ekologiczna.

W domach jednorodzinnych instalacje gazowe wykorzystuje się przede wszystkim do ogrzewania i przygotowywania posiłków. Zwolennicy ogrzewania domu gazem płynnym podkreślają wygodę użytkowania systemu, praktycznie bezobsługową, a jednocześnie czystość w pomieszczeniu kotłowniczym. Zastosowane gazowe kotły grzewcze zajmują również stosunkowo niewiele miejsca, a komfort cieplny okazuje się w pełni zadowalający.

Największą wadą wydaje się koszt zakupu dobrej jakości kotła grzewczego. Kondensacyjny kocioł dwufunkcyjny na gaz z zamkniętą komorą spalania i funkcją podgrzewu wody użytkowej to koszt rzędu kilku – kilkunastu tysięcy złotych.

Pamiętajmy, że zarówno projektowaniem, jak i montażem instalacji gazowej mogę zajmować się osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

10 komentarz(e/y)
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Artur

Mam takie zapytanie. Ogrzewam dom gazem ziemnym, posiadam kuchenkę elektryczną,a chciałbym też używać kuchni gazowej. Czy jest możliwość podłączenia (podprowadzenia) instalacji do kuchenki gazowej. (Oczywiście montażem zajęłaby się firma.) Czy potrzebny jest mi projek na dodatkowe urządzenie,jeżeli posiadam już instalacje w budynku. Z góry dziękuję za informacje.

Inżynier

Projekt to koszt 500-1000zl xD haha powodzenia. To są ceny sprzed dekady. Teraz jest to co najmniej 2000-3000tys zł. Poza tym należy zaktualizować rzeczy potrzebne do projektu. Wg najnowszej aktualizacji prawa budowlanego i zakresu i formy projektu niektóre urzędy interpretują przepisy tak że do wewnętrznej instalacji gazu wymagają mapy do celów projektowych co jest absurdem.

rafał
Odpowiedź do  Inżynier

Ale z czym jełopie masz problem? Projekt zewnetrznej i wewnętrznej instalacji gazu w bud. mieszkalnym to koszt 1000 zł. Za tyle takie projekty wykonuję.

alex
Odpowiedź do  rafał

W sieci internet każdy jest projektantem,lekarzem albo jasnowidzem.
Szkoda że “mój”projektant nie znał twojego cennika…….

Ewa

Niestety zgadzam się z Inżynierem, jestem projektantką i aż ciężko oferować często ubogim właścicielom domków, przechodzących na gaz, tak wysokie ceny za projekt instalacji. Wg starych przepisów można było zrobić projekt nawet za 1000 zł, teraz trzeba sporządzić 4 opracowania + mapa do celów projektowych, więc koszt projektu bez kosztu mapy to min. 2.000 zł. Dużo dodatkowej papierologii. Czy to jest eco?
Może autor artykułu miał na myśli tylko projekt techniczny? Wtedy zgoda, można go zrobić ostatecznie za 500 zł, szczególnie jeśli było się autorem PB i ma się rysunki dwg.

Zbigniew

Proszę o info ile w przybliżeniu kosztuje uruchomienie od podstaw instalacji na gaz ziemny w istniejącym budynku. Powierzchnia użytkowa to 150m.

alex
Odpowiedź do  Zbigniew

Oczywiście pytanie tego człowieka jest już nieaktualne.
Ale też nie da się odpowiedzieć na to pytanie.
Moje pytanie-ile trzeba w przybliżeniu zapłacić za samochód?……

Patryk

Czy wewnętrzną instalacje gazową (od licznika) można prowadzić pod zmiemią a nie po scianach zewnętrznych budynku?

Jan

Dzień dobry. Mieszkańcy domu wielorodzinnego chcą zmienić ogrzewanie całego domu z węglowego na gazowe. Ile będzie kosztowało wykonanie projektu takiego ogrzewania? Jakie (szacunkowo) mogą być koszty zmiany samego pieca węglowego na gazowy. Grzejniki i rury miałyby pozostać stare .Dziękuję. Pozdrawiam.

Anna
Odpowiedź do  Jan

Właśnie się z tym mierzę.
Dolnośląskie 68 m2
Koszt projektu plus geodeta plus kominiarz 3000 zł , koszt montażu pieca kondensacyjnego na istniejącym co 18 tys razem z kominem wentylacyjnym bo dom stary i brak.
Jeszcze odbiór kierownika budowy i uruchomienie około 1500 zł.
Robię sama bez sąsiadów bo tylko wynikają z tego problemy typu “chyba na mnie zarabiasz”. Więc siusiam na nich ciepłym moczem. Przynajmniej głowa spokojna.