Mapy do celów projektowych: jakie są rodzaje map i ile kosztują?

Mapy do celów projektowych
Mapy do celów projektowych

Co to jest mapa do celów projektowych, jakie są rodzaje map i ile kosztuje wydanie mapy do celów projektowych? Dowiesz się tego w artykule opracowanym przez architektów z MG Projekt.

Inwestor przystępując do realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu domu, musi spełnić szereg warunków. Należą do nich w szczególności wszelkie uzgodnienia, ale przede wszystkim:

Do tego niezbędne są prace geodezyjne, a zwłaszcza uzyskanie właściwych map do poszczególnych etapów inwestycji.

Mapy niezbędne do uzyskania warunków zabudowy dla działki

Jakie mapy są niezbędne do uzyskania warunków zabudowy?
Jakie mapy są niezbędne do uzyskania warunków zabudowy?

Przed złożeniem wniosku na warunki zabudowy dla danej działki, Inwestor musi zaopatrzyć się w mapę. Zazwyczaj potrzebuje kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500, lub 1:1000, lub w przypadku jej braku w kopii mapy katastralnej, czyli mapy ewidencyjnej.

Mapy powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a swym zasięgiem opracowanie kartograficzne powinno obejmować teren, którego wniosek dotyczy, jak również obszar oddziaływania przewidywanej inwestycji.

Wniosek o ustaleniu warunków zabudowy jest wymagany przed przystąpieniem do realizacji projektu, który następnie przygotowuje się na bazie wydanych warunków zabudowy i składa się wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Warunki zabudowy są konieczne, kiedy działka nie została uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

O warunki zabudowy należy wystąpić do:

 • wójta (dla gmin),
 • burmistrza (dla dzielnic, lub mniejszych miejscowości),
 • prezydenta miasta (dla miast).

Mapę do celów projektowych można zamówić u geodety, lub wykupić w miejscowym wydziale geodezji i zasobów geodezyjnych.

Mapa do celów projektowych kosztuje około 50-100 zł, w zależności od regionu.

We wniosku na warunki zabudowy należy określić i podać charakterystyczne parametry planowanego zamierzenia budowlanego, a na dołączonej do wniosku mapie, wkreślony zarys budynku oraz określony obszar oddziaływania przewidywanej inwestycji.

Mapa do celów projektowych powinna zawierać też tak zwane granice opracowania, czyli zaznaczoną działkę, oraz teren wokół działki i obszar przeznaczony do ogólnej analizy.

Choć przepisy dokładnie nie definiują terminu ważności mapy do celów projektowych, najlepiej jest, aby posiadała wpis z datą z ostatnich 3-6 miesięcy.

W przeciwnym razie, jeśli złoży się dużo starszą mapę do celów projektowych, urząd może zakwestionować aktualność stanu faktycznego na mapie, a Inwestora wezwać do przedłożenia nowszej mapy do celów projektowych, lub oświadczenia potwierdzającego stan aktualny danej mapy do celów projektowych.

Na wydanie warunków zabudowy czeka się od 3 do nawet kilkunastu miesięcy, w zależności od urzędu.

Wynika to stąd, iż na załączonej mapie przy określonym obszarze, urząd musi przeprowadzić analizę tego obszaru i na podstawie załączonych wniosków z tejże analizy wystawia indywidualne warunki zabudowy dla danej działki.

Warunki przyłączenia na media i inne wymagane uzgodnienia

mapa do celów projektowych

Po uzyskaniu warunków zabudowy, lub jeśli jest plan zagospodarowania przestrzennego z wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego, Inwestor powinien wystąpić do odpowiednich instytucji o wydanie uzgodnień i warunków na media. Takie dokumenty są niezbędne przed złożeniem wniosku na pozwolenie na budowę.

Dodatkowo do projektu budowlanego dołącza się odpowiednie oświadczenia o możliwości dostawy:

Powinny też znaleźć się w nim oraz inne uzyskane opinie i decyzje jak na przykład:

Często zdarza się, iż w danym terenie wymagane są dodatkowe uzgodnienia, objęte przepisami szczegółowymi dotyczącymi na przykład:

 • ochrony środowiska,
 • ochrony krajobrazu,
 • ochrony wód,
 • urbanistyczne,
 • konserwatora zabytków,
 • ochrony archeologicznej.

W każdym przypadku przy składaniu wniosków na opinie, czy decyzje powinna zostać dołączona mapa do celów projektowych.

I tutaj zazwyczaj wystarczy mapa sytuacyjno-wysokościowa, będąca kopią mapy zasadniczej, wraz ze szkicem sytuacyjnym dla działki.

Niekiedy zdarza się jednak, że trzeba przedłożyć gotową już mapę do celów projektowych z naniesionym projektem zagospodarowania terenu.

Taki szczególny wymóg pojawia się przy wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, lub leśnej, gdzie oprócz projektu zagospodarowania terenu należy podać dokładny bilans terenu dla działki z określeniem:

 • szczegółowych parametrów zabudowy,
 • terenów utwardzonych,
 • terenów wolnych od zabudowy.

Również przy ubieganiu się o decyzję na zjazd z drogi publicznej na działkę, należy przedstawić projekt zagospodarowania działki, wraz z zaprojektowanym zjazdem na aktualnej mapie do celów projektowych.

Przy opiniach i wstępnych uzgodnieniach wystarczy kopia mapy zasadniczej, wraz ze szkicem sytuacyjnym.

Pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę domu a mapa do celów projektowych

W tym przypadku, przy wniosku o pozwolenie na budowę, wraz z dokumentacją projektową – projekt budowlany, trzeba koniecznie dołączyć projekt zagospodarowania działki wykonany szczegółowo na aktualnej mapie do celów projektowych, wraz z opisem i legendą, oraz ogólną częścią opisową do projektu zagospodarowania terenu.

Mapa do celów projektowych wykonywana jest przez geodetę i jest to zazwyczaj kopia mapy zasadniczej w skali 1:500, lub 1:1000, ale dodatkowo sprawdzona i zaktualizowana dla potrzeb inwestycji.

mapa zasadnicza
Mapa do celów projektowych wykonywana jest przez geodetę

Mapa do celów projektowych musi być opatrzona odpowiednimi pieczątkami, potwierdzającymi iż jest to mapa do celów projektowych z zasobów państwowych, wraz z adnotacją wydziału geodezji, z klauzulą iż mapa służy do celów projektowych, a przede wszystkim pieczątka imienna geodety, który sporządził mapę do celów projektowych (nie firmy), wraz z jego uprawnieniami i datą wykonania mapy do celów projektowych.

Mapa do celów projektowych wykorzystana do sporządzenia dokumentacji projektowej, oprócz aktualizacji stanu działki, musi określać obszar sąsiedni, także podlegający aktualizacji.

Na projekcie zagospodarowania terenu, wykonanym na takiej mapie dodatkowo umieszcza się metryczkę, oraz dokładne dane inwestycji i Inwestora.

Musi tutaj również pojawić się zakres i granice opracowania, oraz szczegółowe dane i wymiary, rzędne wysokościowe, szczegółowe usytuowanie poszczególnych elementów zabudowy, oraz elementy zagospodarowania działki.

Oprócz tego mapa do celów projektowych powinna zawierać orientację względem stron świata, czyli zaznaczony kierunek północy dla działki, oraz orientacja lokalizacji na danym obszarze.

Koszt mapy do celów projektowych waha się od 500-2000zł, w zależności od regionu, wielkości aktualizowanego terenu i zakresu inwestycji.

Pozwolenie na budowę wydaje:

 • starosta (dla gmin),
 • prezydent miasta (dla miast),
 • wojewoda (dla inwestycji objętych takim pozwoleniem, np. dla dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z ich infrastrukturą).

Poniżej przykładowy wniosek o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej [wersja edytowalna]:

Wniosek o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej
Wniosek o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej

Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego

Po wybudowaniu budynku, należy go zgłosić do użytkowania. W przypadku większych inwestycji należy wystąpić o decyzję na pozwolenie na użytkowanie, co zawsze jest określone w wydanym wcześniej pozwoleniu na budowę.

W przypadku budynków jednorodzinnych należy wystosować zawiadomienie i robi się to do urzędu, który wydał pozwolenie na budowę, oraz do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Do zawiadomienia o ukończeniu budowy, oprócz pozwolenia na budowę, dziennika budowy, oraz wymaganych protokołów, oświadczeń i innych dokumentów, należy obowiązkowo dołączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz mapą, którą wykonuje na zlecenie Inwestora uprawniony geodeta.

Muszą tutaj znaleźć się dane dotyczące budynków wybudowanych, wraz z nową infrastrukturą i uzbrojeniem terenu.

Taką mapę do celów projektowych sporządza się w skali 1:500, lub 1:1000 na kopii mapy zasadniczej, według której będzie możliwe naniesienie zmian na mapie zasadniczej, oraz w ewidencji gruntów i ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zasobach geodezyjnych.

Oryginał wykonanej mapy do celów projektowych, geodeta przekazuje do ośrodka dokumentacji geodezji i kartografii, a kopię mapy wykonanej na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dostarcza kierownikowi budowy, lub bezpośrednio Inwestorowi.

Dodatkowo do dokumentacji budowy należy dołączyć operat geodezyjny, w którym zawarte są szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów wybudowanego obiektu, wykonane na kolejnych etapach budowy.

Przy ubieganiu się o nadanie numeru dla nowobudowanego budynku, oprócz wniosku składa się w/w mapę powykonawczą.

Koszt takiej mapy do celów projektowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą wynosi około 1000 – 1500zł.

Księgi wieczyste

Często zmianie podlegają dotychczasowe zapisy w księgach wieczystych. Wynika to ze zmiany właścicieli działki, czy numeru działki, itp.

Wówczas do sądu rejonowego do wydziału ksiąg wieczystych należy złożyć wniosek o zmianę wpisu z oznaczeniem nieruchomości, tak by uniknąć niezgodności danych ewidencyjnych.

Trzeba wtedy dostarczyć wypis z ewidencji gruntów, a w niektórych przypadkach również wyrys z mapy ewidencyjnej.

Takie dokumenty na wniosek wydaje odpowiedni urząd geodezyjny prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

Wypis stanowi dokument zawierający dane określające parametry działki, jej wielkość i dane budynku, określenie gruntów, oraz dane właścicieli.

Wyrys jest wykonywany na podstawie mapy ewidencyjnej i jest jej odrysem dla jednej, lub kilku działek wedle potrzeby, wraz z działkami sąsiednimi.

Mapy do celów projektowych rodzaje

Rodzaje map do celów projektowych
Rodzaje map do celów projektowych

Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza to mapa służąca do celów informacyjnych, na bieżąco aktualizowana. Nie może być wykorzystywana do celów projektowych, bo na mapie zasadniczej może jeszcze nie być najświeższych danych, zwłaszcza obiektów będących nadal w budowie.

W zależności od intensywności zabudowy i zagospodarowania na danym terenie mapę zasadniczą wykonuje się zazwyczaj w skali:

 • 1:500,
 • 1:1000,
 • 1:2000,
 • 1:5000.

Mapa zasadnicza powinna zawierać elementy przestrzennego usytuowania i lokalizacji

 • Punkty sytuacyjno-wysokościowe:
  • osnowy geodezyjnej,
  • przebiegu granic działek ewidencyjnych,
  • numery ewidencyjne działek,
 • istniejąca zabudowa:
  • budynki,
  • obiekty,
  • urządzenia budowlane, wraz z infrastrukturą,
  • sieci uzbrojenia terenu.
  • obiekty topograficzne.

Treść mapy zasadniczej można pobrać z materiałów państwowego zasobu geodezyjnego (odpłatnie, koszt około 50-100zł, w zależności od wielkości i regionu).

Mapa do celów prawnych

Mapa do celów prawnych to mapa wykorzystywana przy podziałach działek, czy nieruchomości, wykonywana przez geodetę.

Może być również wykorzystywana do celów postępowań sądowych, przy spadkach, czy zasiedzeniu.

Mapa do celów prawnych powinna zawierać między innymi:

 • numery ewidencyjne działek,
 • kontury użytków gruntowych i klasyfikacyjnych,
 • dokładny zakres granic działek,
 • istotne szczegóły terenowe, czy topograficzne w zależności od zakresu opracowania.

Zamówienie mapy do celów prawnych jest odpłatne, a szacowany koszt można w przybliżeniu obliczyć dzięki kalkulatorowi opłat, który dostępny jest na stronie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Mapa ewidencyjna
Mapa ewidencyjna

Mapa katastralna / mapa ewidencyjna

Mapa katastralna, lub mapa ewidencyjna, to mapa, która zawiera podobne dane jak mapa zasadnicza, ale w mniejszym zakresie.

Podstawowe dane na mapie ewidencyjnej

 • Granice działek i obrębów, wraz numerami ewidencyjnymi,
 • budynki i ich numery porządkowe,
 • nazwy ulic,
 • klasy gruntów.

Mapę katastralną wykonuje się w skali 1:500, 1:1000, 1:2000, lub 1:5000. Koszt mapy do celów prawnych jest określany podobnie jak w przypadku map do celów prawnych.

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych to szczegółowa mapa będąca kopią mapy zasadniczej, z tym, że wykonuje ją uprawniony geodeta, który aktualizuje jej stan faktyczny, oraz aktualizuje tereny sąsiednie w pasie około 30m dokoła działki.

Dokument ten musi posiadać klauzulę, że jest to mapa do celów projektowych, oraz muszą być na nim zaznaczone:

 • linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i przeznaczeniu,
 • linie rozgraniczające, drogi i ulice, oraz
 • osie dróg i ulic,
 • linie zabudowy,
 • lokalizacja zieleni, zwłaszcza wysokiej, wraz ze wskazaniem pomników przyrody, czy krajobrazu,
 • obiekty i urządzenia, oraz inne szczegóły, które mogą mieć wpływ na zakres inwestycji, wskazane przez projektanta.

Cena mapy do celów projektowych, w zależności od regionu i zakresu, wynosi około 500-2000zł.

MapaSG Mapa do celów projektowych

7 komentarz(e/y)
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
michał k.

Czy aktualny jest zapis że mapa do celów projektowych musi zawierać teren do 30m wokół działki docelowej. Geodeta wyrysował mapę z zaznaczoną działką i drogą obok niej , w której są wszystkie media. A architekt która nanosi zmiany i będzie zanosiła mapę do starostwa mówi że ona chce z obszarem do 30m. Dzwonie do Geodety, a on że rozporządzenie się zmieniło i nie daje się już rozszerzonej mapy z terenem 30 m(bo RODO, bo sąsiedzi mogą sobie tego nie życzyć) Pani architekt, mówi ze on innej mapy nie przyjmie i starostwo też 🙁 Także jest impas i przepychanki inżynierów…a jak jest naprawdę ?

Marcin K
Odpowiedź do  michał k.

Dla potomnych:
Mapa do celów projektowych zgodnie z założeniem obejmuje obszar z 30 metrowym pasem wokół planowanej inwestycji, tab było i jest cały czas.
Jeśli ktoś ma podobną sytuację jak wyżej to najlepszym rozwiązaniem będzie zmiana geodety.

Wiktor
Odpowiedź do  Marcin K

Najlepszym rozwiązaniem będzie przeczytanie rozporządzenia a nie wprowadzanie ludzi w błąd. Przepis o 30m pasa poza granicami planowanej inwestycji jest nieaktualny. Pomiar dokonuje się na obszarze zainteresowania projektanta, a Ci najczęściej przekazują zakres aktualizacji geodecie.

Mariusz

Piszecie Państwo na początku artykułu, że mapa do celów projektowych kosztuje 50 – 100 zł, a później, że ta sama mapa kosztuje 500 – 2000 zł. Zakładam, że w pierwszym przypadku chodziło o mapę zasadniczą?

marcin
Odpowiedź do  Mariusz

W jakim to rejonie mapa do celów projektowych kosztuje 500 zł ? Za samo zgłoszenie pracy geodezyjnej geodeta płaci minimum 120 zł.

Paweł

Cena mapy do celów projektowych 50-100 zł? Wprowadzacie Państwo ludzi w błąd, taka cena jest za Mapę do celów opiniodawczych, a to jest różnica.

O zakresie Mapy do celow projektowych decyduje projektant. Przepis o 30m już dawno nie obowiązuje.

Edek

Mapa do celów projektowych to koszt minimum 1000zł ! Kwota, o której mowa w artykule, dotyczy mapy zasadniczej, którą można zamówić w ODGiK, ale ona nie nadaje się do projektowania. To geodeta sporządza mdcp i bierze za nią odpowiedzialność. Koszt zgłoszenia samej pracy geodezyjnej to min 107,60zł.