Dziennik budowy: co wpisywać do dziennika budowy?

MG Projekt Pracownia Architektoniczna / Aktualizacja 5 czerwca 2020

Dziennik budowy jest niezbędnym elementem niemal każdej budowy.

Dziennik budowy
Dziennik budowy

To właśnie w nim zapisywane są wszelkie informacje na temat realizowanych prac.

Istnieją jednak pewne wyjątki od te reguły.

W tym artykule odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania związane z dziennikiem budowy.

Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy

Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy
Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy

Definicja dziennika budowlanego określona jest w art. 45 § 1 prawa budowlanego.

Jest to dokument urzędowy, który zawiera przebieg robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności występujących w toku ich realizacji.

Przebieg budowy dokumentowany jest w formie wpisów do dziennika budowy.

Są one potrzebne do tego, aby właściwie ocenić budowę, montaż lub rozbiórkę budynku pod względem technicznym.

Każdy obiekt musi posiadać własny dziennik budowy.

Należy go prowadzić w przypadku obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Budowa nie może ruszyć bez rejestracji dziennika budowy.

Rejestracja dziennika budowy

Rejestracja dziennika budowy
Rejestracja dziennika budowy

Jak wyżej wspomniano, dziennik budowy jest ważny tylko wtedy, gdy jest zarejestrowany i opieczętowany.

Jego wydanie jest dodatkowo płatne.

Wniosek o rejestrację dziennika budowy składa się w Starostwie Powiatowym.

Może być on złożony bezpośrednio przez Inwestora lub jego pełnomocnika.

Dziennik budowy wydawany jest w przeciągu trzech dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Istotne jest, aby we wniosku odpowiednio określić wszystkie niezbędne informacje, czyli:

 • dane osobowe inwestora (opcjonalnie: dane osobowe pełnomocnika),
 • dane dotyczące pozwolenia na budowę (numer decyzji, data),
 • rodzaj oraz nazwę zamierzenia budowlanego,
 • rodzaj oraz nazwę obiektu lub zespołu budowlanego,
 • adres inwestycji,
 • oznaczenia geodezyjne terenu.

Każdy wniosek o rejestrację dziennika budowy musi zawierać również:

 • ksero decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • oryginał lub odpis udzielenia pełnomocnictwa (opcjonalnie),
 • potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej (w przypadku pełnomocnictwa),
 • w przypadku przedłużenia dziennika budowy (gdy od jego rejestracji minęło 3 lata), należy przedstawić oryginał dziennika budowlanego.

Przykładowy wniosek o wydanie dziennika budowy można pobrać klikając na poniższą grafikę.

Przykładowy wniosek o wydanie dziennika budowy
Przykładowy wniosek o wydanie dziennika budowy

Istotne jest, aby pamiętać, że sama rejestracja dziennika nie jest równoznaczna z możliwością rozpoczęcia budowy.

Inwestor ma obowiązek zawiadomić o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych minimum 7 dni przed.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy dokonać wpisu osób, które bezpośrednio odpowiadają za przebieg robót budowlanych.

Mowa tutaj o kierowniku budowy, nadzorze budowy, czy też osobach kontrolujących przebieg prac technicznych.

Opłata skarbowa dotyczy wyłącznie przypadków, gdy wniosek o rejestrację dziennika budowy składany jest przez pełnomocnika.

Opłaty tej nie ponosimy w przypadku, gdy wniosek składany jest przez Inwestora.

Warto wspomnieć, że można kupić  gotowy dziennik budowy np. w księgarni.

Kto wprowadza wpisy do dziennika budowy?

Kto wprowadza wpisy do dziennika budowy?
Kto wprowadza wpisy do dziennika budowy?

Wpisy w dzienniku budowy wprowadzane są przez:

 • Inwestora,
 • kierownika budowy,
 • projektanta,
 • inspektora nadzoru budowlanego,
 • kierownika robót budowlanych,
 • geodetę wykonującego pracę na ternie inwestycji,
 • pracowników organu nadzoru budowlanego,
 • pracowników kontrolnych (sprawdzających, czy realizowane prace budowlane są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa).

Pierwszy wpis w dzienniku budowy zamieszczany jest przez Inwestora.

Dotyczy on podstawowych informacji związanych z inwestycją.

Na pierwszej stronie dziennika budowy należy określić nazwę lub imię i nazwisko wykonawcy robót, dane kierownika budowy oraz architekta (imię i nazwisko, specjalność, numer uprawnień).

W przypadku budowy domów jednorodzinnych bardzo często nie wprowadza się wykonawcy robót.

Wynika to z faktu, że część prac realizowana jest w sposób samodzielny, metodą gospodarczą.

Oczywiście mowa tutaj o sytuacji, gdy Inwestor jest jednocześnie osobą realizującą część robót budowlanych.

Na następnej stronie dziennika budowy wprowadzane jest oświadczenie kierownika budowy.

Dotyczy ono odpowiedzialności za przebieg realizowanych prac budowlanych.

Zwykle na tej samej stronie zamieszczany jest także wpis geodety, który dotyczy wytyczenia fundamentów.

W dzienniku budowy umieszczamy szczegółowy przebieg prac.

Nie istnieje jeden obowiązujący wzór, czy przykład wpisów do dziennika budowy, ponieważ wiele zależy od charakteru danego obiektu.

Wspólną cechą jest natomiast to, że wpisy w dzienniku zwykle są zwięzłe i podawane jest w nich absolutne minimum informacji.

Wiele osób zastanawia się, czy nieznaczne odstąpienia od projektu również należy zamieszczać w dzienniku budowy.

Najważniejsze jest to, aby wszelkie zmiany udokumentować przed zakończeniem budowy.

Mowa tutaj o zawiadomieniu składanym do nadzoru.

Należy do niego dołączyć wszelkie rysunki techniczne odstępstw, a także oświadczenie kierownika budowy.

Oświadczenie dotyczy zgodności zrealizowanych prac budowlanych z projektem i przepisami prawa budowlanego.

Oświadczenie musi zostać również potwierdzone przez projektanta.

Ostatnim wpisem w dzienniku budowy powinien dotyczyć zgłoszenia obiektu do odbioru.

Wprowadzany on jest przez kierownika budowy.

Jak uzupełniać dziennik budowy?

Jak uzupełniać dziennik budowy?
Jak uzupełniać dziennik budowy?

Wpisy w dzienniku budowy mogą być dokonywane wyłącznie przez określone osoby.

Są one wskazane w przepisach prawa budowlanego (art. 45 ust. 4 ustawy prawa budowlanego).

Mowa tutaj o inwestorze, projektancie, kierowniku budowy, kierowniku robót, inspektorze nadzoru budowlanego, geodecie, pracowników organów kontrolnych.

W pierwszej kolejności uzupełnia się stronę główną.

Kolejne strony dotyczą osób, które pełnią samodzielne funkcje techniczne w danym obiekcie.

Następnie znajdują się strony, gdzie umieszczane są wpisy dotyczące przebiegu prac budowlanych.

Każdy wpis powinien dotyczyć przebiegu robót, powinien on być dość konkretny i zawierać wyłącznie same fakty.

Należy w nich również umieścić wzmiankę o wszelkich nieprawidłowościach.

Istotne jest to, aby każdy wpis był potwierdzony danymi osobowymi osoby, która go dokonuje (należy również wskazać pełnioną funkcję).

Wpisy w dzienniku budowy dokonywane są przed różne podmioty, a jeśli dojdzie do kontroli inspekcji, to w książce również musi pojawić się odpowiedni wpis.

W przypadku zakończenia budowy z dziennika budowy wyrywamy wszystkie strony oznaczone, jako kopia.

Oczywiście nie wyrzucamy ich, gdyż będą nam one potrzebne na dalszym etapie.

Składając wniosek o zakończeniu budowy lub o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, musimy złożyć oryginał dzienniku budowy.

Co zrobić z dziennikiem po zakończeniu budowy?

Co zrobić z dziennikiem po zakończeniu budowy?
Co zrobić z dziennikiem po zakończeniu budowy?

Po zakończeniu budowy dziennik należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu robót i wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Istotne jest to, że wymagany jest jedynie oryginał. Oznacza to, że przed dołączeniem dziennika budowy do wniosku powinniśmy wyrwać strony oznaczone, jako kopia. Posłużą nam one do skompletowania dokumentacji dołączane do dokumentacji podwykonawczej.

Dokumentacja podwykonawcza oddawana jest użytkownikowi obiektu.

Należy przechowywać ją przez cały okres eksploatacji.

Można spotkać się z sytuacją, gdy dziennik budowy oddawany podczas zgłoszenia organowi nadzoru budowlanego.

Oddajemy oryginał, natomiast wspomniany organ wykonuje kopię we własnym zakresie.

W takim przypadku dziennik budowy stanowi dokument techniczny, który użytkownik obiektu ma obowiązek przechowywania.

Jeśli chodzi o strony oznaczone, jako kopia, to mogą one zostać przekazane kierownikowi budowy lub inspektorowi nadzoru budowlanego.

Dziennik budowy cena

Dziennik budowy cena
Ile kosztuje dziennik budowy?

Dziennik budowy jest obowiązkowym dokumentem w przypadku obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Pomimo tego, że jest to dokument konieczny, to musimy dokonać jego zakupu we własnym zakresie.

Dziennik budowy możemy uzyskać w miejscu, gdzie rejestrowaliśmy go (w Starostwie Powiatowym).

Cena dziennika budowy to zaledwie kilkunaście złotych.

Nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów np. związanych z opłatą skarbową.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wniosek o rejestrację dziennika budowlanego został złożony przez pełnomocnika.

W takim przypadku musimy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Takiej opłaty nie ponosimy, jeśli dziennik budowy wydawany jest inwestorowi lub właścicielowi.

Jeśli zostaliśmy zobowiązani do uregulowania opłaty skarbowej, to do wniosku o rejestrację dziennika budowlanego musimy dołączyć potwierdzenie wpłaty.

Postępowanie w przypadku zaginięcia dziennika budowy

Postępowanie w przypadku zaginięcia dziennika budowy
Postępowanie w przypadku zaginięcia dziennika budowy

Dziennik budowy jest najważniejszym dokumentem podczas realizowania prac budowlanych.

Właśnie dlatego jego zaginięcie lub uszkodzenie niesie za sobą wiele problemów.

Ważne jest to, aby zareagować błyskawicznie, ponieważ każda zwłoka działa na naszą niekorzyść.

Inwestor (lub jego pełnomocnik) musi zgłosić stratę organowi, który wydał dziennik budowy.

Należy złożyć wniosek o wydanie nowego dziennika budowy (co generuje takie same opłaty jak wymienione w punkcie powyżej).

Po otrzymaniu nowego egzemplarza należy go szczegółowo wypełnić.

Koniczne jest odtworzenie wcześniejszych wpisów dotyczących przebiegu prac budowlanych (od samego początku inwestycji, aż do momentu zaginięcia lub zniszczenia dziennika budowy).

Często zdarza się tak, że dziennik budowy ginie, gdy inwestor przerywa pracę.

Może dojść do sytuacji, gdy obiekt będzie gotowy do użytkowania, jednak przeszkodą będzie tutaj brak dokumentacji.

Fakt ten należy bezzwłoczne zgłosić do urzędu gminy lub starostwa.

Niezbędne będzie wykonanie szczegółowej ekspertyzy.

Dotyczy ona m.in.:

 • stanu technicznego budynku,
 • zgodności obiektu z dokumentacją projektową,
 • poprawności zastosowanych technologii, a także wiele więcej.

Dzięki tym czynnościom możliwe będzie oddanie obiektu do użytku.

Jest to procedura dość czasochłonna i złożona.

Na szczęście takie przypadki zdarzają się coraz rzadziej.

Dziennik budowy a zmiana kierownika budowy

Może dojść do sytuacji, gdy podczas realizowania prac budowlanych dojdzie do zmiany kierownika budowy.

Oczywiście ten fakt ma duży wpływ na prowadzony dziennik budowy.

Zmiana kierownika budowy najczęściej jest decyzją Inwestora. Zwykle jest ona wynikiem zastrzeżeń inwestora do pracy kierownika budowy lub problemów na drodze komunikacyjnej.

Oczywiście zmianę kierownika budowy należy, jak najszybciej zgłosić odpowiedniemu organowi.

Ważne jest to, aby do zgłoszenia dołączyć oświadczenie nowego kierownika budowy.

Dotyczy ono potwierdzenia przejęcia obowiązków związanych z realizacją prac budowlanych w danym obiekcie.

Obowiązek dołączenia oświadczenia wynika z art. 44 prawa budowlanego.

Zmiana kierownika budowy wymaga dokonania wpisu w dzienniku budowy.

Należy określić w nim stan zaawansowania prac, a także sposób zabezpieczenia przekazywanej budowy, montażu lub rozbiórki.

Wpis musi posiadać datę, a także być potwierdzony podpisami osoby przekazującej oraz przyjmującej obowiązki (poprzedniego oraz nowego kierownika budowy).

Rozmowy z fachowcami. O co pytać kierownika budowy?

Co grozi za brak dziennika budowy?

Brak dziennika budowy jest sytuacją, która może nieść za sobą konsekwencje prawne lub finansowe.

Jak wiadomo jego prowadzenie jest obowiązkowe w przypadku obiektów wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Wynika to z przepisów prawa budowlanego.

W takiej sytuacji brak dziennika budowy jest więc łamaniem tego prawa.

Oryginał dziennika budowy jest najważniejszym dokumentem do tego, aby zgłosić zakończenie budowy lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Inwestor musi dostarczyć do organu inspekcji nadzoru budowlanego wszystkie tomy dziennika budowy.

Organ ten musi potwierdzić, że dokumentacja jest kompletna i sporządzona prawidłowo.

W przypadku braków (w tym braku dziennika budowy) Inwestor zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Problem zaczyna się w momencie, gdy inwestor nie posiada dziennika budowy.

Bez znaczenia jest nawet to, że dokumentacja uległa zaginięciu lub zniszczeniu.

Organ nadzoru budowlanego nie ma obowiązku odtwarzania przebiegu prac budowlanych.

W przypadku ubiegania się o pozwolenie na użytkowanie obiektu należy przeprowadzić postępowanie dowodowe.

Ma ono na celu udokumentowanie najważniejszych faktów dotyczących budowy.

Przebieg procedury ustalony jest w kodeksie postępowania administracyjnego (art. 75 § 1 Kpa).

Zgodnie z przepisami prawa za dowóz uznaje się wszystko, co przyczynia się do rozwiązania sprawy, a jednocześnie nie jest niezgodne z prawem.

Materiałem dowodowym są więc dokumenty, zeznania świadków, ekspertyzy, czy też opinie biegłych.

Prawo dopuszcza również inne środki dowodowe, które mogłyby pomóc w wyjaśnieniu sprawy.

Kodeks prawa nie wprowadza zbędnych ograniczeń związanych z materiałami dowodowymi.

Brak dziennik budowy może wiązać się z naruszeniem przepisów prawa.

Obiekt może być również niezgodny z projektem domu, będąc samowolą budowlaną.

Właśnie dlatego przeprowadzane są czynności, które mają wyeliminować te podejrzenia.

Osoba odpowiadająca za prowadzenie dziennika budowy może zostać ukarana grzywną (wynika to z art. 93 pkt 4 ustawy prawa budowlanego).

W przypadku braku dziennika budowy inwestor ponosi również odpowiedzialność karną (wynika to z art. 276 kodeksu karnego).

Osoba, która niszczy, uszkadza lub czyni bezużytecznym dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać podlega karze ograniczenia wolności do lat 2 lub karze grzywny,

Podsumowując – brak dziennika budowy oznacza sporą ilość problemów.

Niezbędne jest odtworzenie przebiegu prac budowlanych na podstawie materiałów dowodowych.

Właśnie dlatego zniszczenie lub zgubienie dziennika budowy należy zgłosić natychmiast odpowiedniemu organowi.

W przypadku takiego zgłoszenia odtworzenie przebiegu prac budowlanych jest o wiele prostsze.

Podsumowanie

Dziennik budowy jest jednym z najważniejszych dokumentów
Dziennik budowy jest jednym z najważniejszych dokumentów

Dziennik budowy jest jednym z najważniejszych dokumentów, który jest obowiązkowy w przypadku budowy obiektów wymagających pozwolenia na budowę lub zaświadczenia.

Za jego prowadzenie odpowiada Inwestor i to on ponosi ewentualne konsekwencje za jego brak.

Rejestracja dziennika budowy odbywa się w Starostwie Powiatowym, gotowy wniosek możemy znaleźć na stronie internetowej.

Pierwszy wpis w dzienniku budowy wykonywany jest przez inwestora. Dotyczy on podstawowych danych budowanego obiektu, a także osób odpowiadających za realizację prac.

Wpisów w książce mogą wykonywać różne podmioty, nie tylko kierownik budowy lub inwestor.

Ostatnim wpis w książce powinien być związany ze złożeniem wniosku o zakończeniu prac budowlanych.

Zagubienie lub uszkodzenie dziennika budowy to dość powszechna sytuacja, na którą należy zareagować natychmiast.

W takim przypadku składamy zawiadomienie do organu wydającego książkę budowy.

We wniosku zaznaczamy, że poprzedni egzemplarz uległ uszkodzeniu.

Musimy również złożyć wniosek o wydanie nowego egzemplarza.

Wiąże się to z ponownym dokonaniem opłat.

Ponadto należy szczegółowo odtworzyć przebieg prac budowlanych (od samego początku inwestycji do dnia zaginięcia lub zniszczenia książki).

Brak dziennika budowy jest sporym problemem dla Inwestora.

Może zostać na niego nałożona grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności do lat 2.

Obiekt nie będzie mógł zostać oddany do użytku, jeśli nie nastąpi odtworzenie przeprowadzanych prac budowlanych.

Konieczne jest do tego zebranie materiałów dowodowych.

Przypominamy, że każdy Inwestor, który zamówi projekt domu z pracowni MG Projekt otrzymuje bezpłatny dziennik budowy, oraz tablicę budowy.

Dziennik budowy  – pobierz artykuł do druku

FAQ

✓ Co grozi za brak dziennika budowy?

Brak dziennika budowy jest sytuacją, która może nieść za sobą konsekwencje prawne lub finansowe. Jak wiadomo jego prowadzenie jest obowiązkowe w przypadku obiektów wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

✓ Co zrobić kiedy zmienia się kierownik budowy?

Zmiana kierownika budowy wymaga dokonania wpisu w dzienniku budowy. Należy określić w nim stan zaawansowania prac, a także sposób zabezpieczenia przekazywanej budowy, montażu lub rozbiórki. Wpis musi posiadać datę, a także być potwierdzony podpisami osoby przekazującej oraz przyjmującej obowiązki (poprzedniego oraz nowego kierownika budowy).

✓ Co zrobić z dziennikiem po zakończeniu budowy?

Po zakończeniu budowy dziennik należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu robót i wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

1 Komentarz
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze