Budowa domu Kanalizacja w domu: elementy, rodzaje i koszty wykonania

Kanalizacja w domu: elementy, rodzaje i koszty wykonania

MG Projekt Pracownia Architektoniczna / Aktualizacja 5 sierpnia 2020

Kanalizacja
Kanalizacja

Obowiązkowym elementem każdego budynku mieszkalnego jest instalacja wodno-kanalizacyjna.

Dzięki instalacji wodnej, do domu dociera czysta woda użytkowa.

Natomiast sieć kanalizacyjna jest odpowiedzialna za odprowadzenie zużytej wody oraz ścieków.

Odpowiednia instalacja odprowadza je albo do prywatnego szamba albo do sieci kanalizacyjnej (podlegającej miastu lub gminie).

Do czego służy domowa kanalizacja?

Do czego służy domowa kanalizacja?
Do czego służy domowa kanalizacja?

Użytkowanie wody zawsze i nieodłącznie wiąże się z produkcją ścieków. Są więc one wytwarzane w każdym domu i należy odprowadzać je do wybranego miejsca (szambo, miejska sieć kanalizacyjna, przydomowa oczyszczalnia ścieków).

Aby było to możliwe, należy zamontować kanalizację – to znaczy rodzaj instalacji sanitarnej, która będzie odpowiedzialna za odwodnienie i odprowadzanie nieczystości.

Usuwanie domowych ścieków powinno być równie niezawodne, jak dostarczanie wody. Dlatego też instalacja kanalizacyjna musi pracować jak najbardziej sprawnie oraz bezawaryjnie. Będzie to możliwe, kiedy zostanie ona wykonana starannie, z dbałością o wszystkie szczegóły konstrukcyjne i jakość jej elementów.

Tylko do 11.05 wszystkie projekty domów -20%

Ścieki, a więc i kanalizację, można podzielić na deszczowe oraz sanitarne.

Mogą być one odprowadzane do wspólnej (zbiorczej) sieci kanalizacyjnej, jednak na terenie gospodarstwa domowego muszą istnieć oddzielne instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Ścieki sanitarne pochodzące z gospodarstwa domowego (nazywane też bytowymi), są zbierane na terenie budynku przez instalację kanalizacji wewnętrznej. Z niej są zaś odprowadzane do:

 • sieci kanalizacyjnej (granicą jest tutaj tzw. czyszczak główny),
 • do przydomowej oczyszczalni ścieków (gdzie umowną granicą – z instalacją – jest studzienka rewizyjna),
 • szamba.

Budowa tego ostatniego jest niezbędna zawsze wtedy, gdy gmina nie gwarantuje dostępu do sieci kanalizacyjnej.

Jeśli zaś chodzi o przydomową oczyszczalnię ścieków, to jest ona wybierana przez inwestorów dość rzadko, ponieważ jest dość problematyczna – szczególnie jeśli chodzi o otrzymanie stosownych pozwoleń. Warunkiem dla przydomowej oczyszczalni ścieków jest to, by wpasowała się ona w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Często przeszkodą w jej budowie są też nieodpowiednie warunki gruntowe.

Natomiast jeśli chodzi o samą kanalizację, to jej planem powinny być opatrzone już powstające projekty domów.

Ścieki oraz zużyta woda zazwyczaj odprowadzane są kanalizacją zbudowaną w sposób grawitacyjny.

W takim jej typie rury muszą zostać poprowadzone przy zachowaniu odpowiedniego spadku, który zazwyczaj wynosi 2-3 centymetry na każdy metr długości instalacji kanalizacyjnej.

Gdyby taki spadek był zbyt mały, groziłoby to zapychaniem się rur (przez różnego rodzaju osady). Warto jednak pamiętać, aby stopień nachylenia nie powinien przekraczał 15%.

W instalacji kanalizacyjnej trzeba pamiętać o uszczelnieniach oraz o tym, by wszystkie rury zostały połączone ze sobą przy użyciu wysokiej jakości złączek. Połączeń tych jednak nie może być zbyt wiele, gdyż wtedy zwiększy się prawdopodobieństwo powstawania rozszczelnień.

Prawidłowy montaż instalacji kanalizacyjnej musi przewidywać jej odpowiednie przeprowadzenie przez ściany i stropy. Wymaga to wykonania otworu na tuleję, której średnica musi być o około 3 cm w większa od średnicy rury kanalizacyjnej. Wolną przestrzeń wypełnia się materiałem izolacyjnym. Wszystkie rury kanalizacyjne są zaś chowane w bruzdach (w ścianach oraz w posadzkach).

Z jakich elementów zbudowana jest kanalizacja?

Z jakich elementów zbudowana jest kanalizacja?
Z jakich elementów zbudowana jest kanalizacja?

Instalacja kanalizacyjna jest zbudowana z bardzo podobnych elementów co instalacja wodna.

Składa się z rur (o średnicy sięgającej nawet 15 cm) oraz takich elementów jak:

Może posiadać też specjalne zabezpieczenia przeciwzalewowe (chroniące pomieszczenia przed zalaniem tzw. cofkami z zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej).

Mówiąc dokładniej, instalacja kanalizacji sanitarnej składa się z następujących elementów:

 • Rury – ich zadaniem jest transport brudnej wody, ścieków oraz zanieczyszczeń i wyprowadzenie ich z budynku.
  Uzupełnieniem rur kanalizacyjnych są obejmy, które montują je do ściany i pomagają w wytłumieniu drgań.
 • Łączki i kształtki – odpowiadają one za:
  • łączenie odcinków przewodów (mufy i złączki kielichowe);
  • zmianę ich kierunku (kolana);
  • łączenie więcej niż dwóch rur (trójniki i czwórniki);
  • łączenie większych średnic rur z mniejszymi (łączki i kształtki redukcyjne).
 • Armatura zabezpieczająca – to znaczy zawory odcinające.
 • Czyszczaki (rewizje) – to szczelnie zamykane otwory, które pozwalają na badanie oraz czyszczenie pionowych, niedrożnych odcinków rur.
  Montuje się je w dolnej części pionów kanalizacyjnych i na przewodach odpływowych (które są dłuższe niż 15 m).
 • Przybory oraz podejścia kanalizacyjne – to znaczy wpusty podłogowe i piwniczne do odprowadzania wody z podłogi, odpływy podłogowe i wannowe, podejścia (tzn, odcinki rur łączące przybory sanitarne (czyli wanny, umywalki oraz miski ustępowe) z pionem kanalizacyjnym.
 • Syfon – nazywany też zamknięciem wodnym.
  Jest to urządzenie, które zabezpiecza pomieszczenia (z urządzeniami sanitarnymi) przed przedostawaniem się do nich gazów z instalacji kanalizacyjnej.
  Syfon zawsze połączony jest z miską sanitarną, do innych urządzeń instaluje się go jako osobny element.
 • Pion kanalizacyjny (spust), to znaczy pionowy odcinek rury o dużej średnicy, do którego spływają ścieki z podejść kanalizacyjnych.
 • Poziom kanalizacyjny – czyli przewód odpływowy do którego spływają ścieki z jednego albo kilku pionów.
 • Przykanalik (podłączenie kanalizacyjne) – jest to przewód zbiorczy do którego spływają ścieki z poziomów kanalizacyjnych, a ten odprowadza je do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej albo szamba czy też przydomowej oczyszczalni ścieków.
 • Elementy wentylacji – których zadaniem jest zapobieganie podciśnieniu w rurach poprzez ich odpowietrzanie; są to rury wywiewne i zawory odpowietrzające.
 • Przewody wentylacyjne – które służą do napowietrzania kanalizacji i usuwania gazów pojawiających się w czasie rozkładu ścieków.
 • Studzienki rewizyjne i inspekcyjne – na terenie działki, które to pozwalają na przegląd i naprawę zewnętrznej instalacji.
 • Zabezpieczenia przeciwzalewowe – elementy, które mają zapobiegać zalaniu nisko położonych pomieszczeń (szczególnie piwnic) poprzez ścieki cofające się z kanalizacji zewnętrznej.

Elementami, które uzupełniają domową instalację kanalizacyjną są:

 • uszczelki (wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego),
 • nakładki,
 • materiały izolujące akustycznie,
 • system mocowania rur.

Projektując, a następnie wykonując instalacje wodną i kanalizacyjną, zawsze należy pamiętać by zadbać o jak najlepszy i odpowiedni układ poszczególnych elementów.

Przewody kanalizacyjne (wykonywane zazwyczaj z tworzyw sztucznych), powinny zostać umieszczone poniżej instalacji elektrycznych i instalacji gazowej.

Najlepiej też, kiedy przejścia rur wykona się prostopadle do przegród, by łączenia nie pojawiły się w powierzchni ścian i stropów. Jeśli chodzi o pion kanalizacyjny, to w całym obiegu powinien mieć on jednakową średnicę rur.

Aby ścieki mogły spływać grawitacyjnie, trzeba przestrzegać zależności wynikającej ze spadku i średnicy rur (im ona większa tym mniejszy spadek).

Warto też wiedzieć, że tym co może pomóc w redukcji hałasu wydobywającego się z instalacji kanalizacyjnej, będzie zastosowanie otulin dźwiękochłonnych i elastycznych podkładek pod sanitariaty (w szczególności metalowe), które pochłoną znaczną część drgań.

Po wykonaniu kanalizacji, w domowych dokumentach warto też zachować rozplanowanie położenia przewodów ciągu kanalizacyjnego, ponieważ w razie awarii będzie ono pomocne w identyfikacji miejsca, z którego trzeba usunąć usterkę.

Rodzaje domowej kanalizacji

Rodzaje domowej kanalizacji
Rodzaje domowej kanalizacji

Wśród tych rodzajów wyróżnia się:

 1. Kanalizację sanitarną.
  Jest ona odpowiedzialna za odprowadzanie ścieków sanitarnych z poszczególnych domowych urządzeń sanitarnych.
  Składa się ona z wymienionych wcześniej podejść (umieszczonych bezpośrednio przy sanitariacie) i pionów kanalizacyjnych, które są połączone z poziomymi przewodami odpływowymi.
  Przewody te wychodzą poza budynek, sięgając albo do szamba albo do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
  Podłączenie instalacji sanitarnej do kanalizacji miejskiej wymaga sporządzenia projektu przyłącza i podpisania umowy z zakładem kanalizacji.
 2. Kanalizacja deszczowa.
  Jest ona odpowiedzialna za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.
  Ta kanalizacja odpowiada za spływ ścieków deszczów z terenów zurbanizowanych.
  Mówiąc dokładniej takich, które mają nieprzepuszczalne podłoże. Są to dachy, podjazdy, tarasy i chodniki.
  Na kanalizację deszczową składa się sieć kanałów i rurociągów. W miarę możliwości odprowadzają one wodę do zbiorników naturalnych (rzek i jezior) albo do systemu rozsączającego.
  Tego rodzaju kanalizacji raczej nie spotka się na terenach podmiejskich i wiejskich.
 3. Kanalizacja ogólnospławna.
  Będąca połączeniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Jej cechą charakterystyczną jest to, że zbiera ona wszystkie ścieki z danego terenu – w obrębie tzw. zlewni ścieków.
  Kanalizacja ogólnospławna posiada przelewy burzowe, odpowiadające za odprowadzenie ścieków oraz wody opadowej w postaci płynącego cieku do odbiornika. Stworzenie tego rodzaju kanalizacji wymaga uwzględnienia w projekcie sposobu odprowadzania wód opadowych: w tym odpowiednich przekrojów rur i osadników (zatrzymujących zanieczyszczenia niesione z deszczówką).

Jeśli chodzi o to, ile sieci wchodzi w skład jednego systemu, kanalizację dzieli się na:

 • Rozdzielczą – tu w systemie występują dwie odrębne sieci:
  • sieć sanitarna (na ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe),
  • sieć deszczowa (na wody opadowe).
 • Półrozdzielczą – ona również składa się z sieci sanitarnej i deszczowej.
  Różnica polega jednak na tym, że jest ona wyposażona w separatory, które pozwalają na przejęcie części ścieków deszczowych z sieci deszczowej przez sieć sanitarną.
  Takie rozwiązane sprawia, że najbardziej zanieczyszczona część ścieków opadowych może zostać skierowana do oczyszczalni.

Domową kanalizację dzieli się także w oparciu o warunki hydrauliczne przepływu ścieków.

Wyróżnia się wtedy kanalizację:

 • Grawitacyjną.
  Jak sama nazwa wskazuje, jej działanie opiera się na sile grawitacji ziemskiej – to znaczy ścieki spływają w dół pod wpływem własnego ciężaru.
  Ważne jest tutaj odpowiednie dobranie średnic rur: przy umywalce może być to DN 50, natomiast przy misce ustępowej już DN 100.
  Instalację grawitacyjną należy wyposażyć w wywiewki i syfony, które będą ochraniać przed wydobywającymi się z niej nieprzyjemnymi zapachami.
  Wywiewki, które będą wychodzić ponad połać dachu stworzą odpowiednią wentylację, ale będą też zapobiegać powstawaniu nadciśnienia i podciśnienia w układzie kanalizacji.
 • Ciśnieniową.
  Wykorzystuje się ją w takich domach, gdzie osprzęt sanitarny trzeba montować w dużym oddaleniu od pionu kanalizacyjnego – co zakłóca odpływ grawitacyjny.
  W kanalizacji ciśnieniowej stosuje się układ rozdrabniająco-przepompowujący, który to wymusza spływ ścieków pod wpływem oddziałującego na nie ciśnienia.
  Ten rodzaj kanalizacji stosuje się czasami również w przypadku sanitariatów w piwnicy, kiedy odpływ zlokalizowany jest poniżej poziomu odprowadzania nieczystości.
 • Podciśnieniową.
  Ten typ kanalizacji stosuje się na terenach o niewielkich deniwelacjach – wykluczających spływ grawitacyjny ścieków do oczyszczalni.
  Wytwarzane tutaj podciśnienie i zasysana pewna ilość powietrza umożliwiają transport ścieków w rurociągach.

Ile kosztuje kanalizacja w domu?

Kanalizację instaluje się w domach jednorodzinnych, blokach i oczywiście różnego rodzaju obiektach użyteczności publicznej.

W zależności od ilości sanitariatów w budynku, jego metrażu oraz od rodzaju punktów odbiorczych (szambo, sieć kanalizacyjna, przydomowa oczyszczalnia ścieków), koszty powstania instalacji mogą być dość zróżnicowane.

Wpływ na nie mają również… wybrane materiały (zawsze droższe będą np. rury miedziane – w porównaniu z rurami z tworzyw).

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze