Planowanie budowy Jak odnowić pozwolenie na budowę, które straciło ważność?

Jak odnowić pozwolenie na budowę, które straciło ważność?

MG Projekt Pracownia Architektoniczna / Aktualizacja 11 marca 2021

pozwolenie na budowę
Jak odnowić pozwolenie na budowę?

Jeśli zastanawiasz się, jak odnowić pozwolenie na budowę, które wygasło i kiedy można wznowić budowę, zachęcamy do przeczytania artykułu opracowanego przez architektów z MGProjekt, poświęconego temu tematowi.
Często zdarza się, że Inwestorzy po uzyskaniu pozwolenia na budowę nie dopilnują obowiązujących terminów rozpoczęcia budowy, które zazwyczaj podane są w owym pozwoleniu.

Może też zdarzyć się, że roboty budowlane przerwane zostają na dłuższy czas, niż przewidują to przepisy.

Od 2008 roku ustawa Prawo Budowlane zawiera zapis o nowym terminie 3 lat do rozpoczęcia budowy, po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę oraz, że przerwy w pracach nie mogą przekraczać tego właśnie terminu.

Przed 2008 rokiem były to 2 lata.

Co to oznacza?

Otóż po wydaniu decyzji na pozwolenie na budowę i otrzymaniu klauzuli ostateczności, decydując się na budowę Inwestor jest zobowiązany do rozpoczęcia budowy domu przed upływem 3 lat, wraz ze założeniem wniosku, jak i prowadzeniem dziennika budowy.

Jeśli w trakcie budowy będą następowały przerwy, to czas tych przestojów nie może przekroczyć 3 lat, czyli wpisy w dzienniku budowy muszą zawierać odpowiednie adnotacje z datami.

Tylko do 15.04 wszystkie projekty domów -20%

Zapisy w dzienniku budowy, oczywiście powinny pokrywać się z przeprowadzonymi w rzeczywistości robotami, jak również z odpowiednimi terminami i datami.

Z czym wiąże się odnowienie pozwolenia na budowę?

W przypadku przekroczenia wyznaczonego na 3 lata terminu, Inwestor zobowiązany jest do tak zwanego odnowienia wygasłego pozwolenia.

Czyli musi złożyć ponownie projekt domu, w czterech egzemplarzach z wymaganymi dokumentami i uzgodnieniami oraz z wnioskiem o nowe pozwolenie na budowę.

Inaczej, budowa prowadzona przy wygasłym pozwoleniu na budowę, staje się samowolą budowlaną.

Przy kontroli nadzór budowlany może wszcząć postępowanie, w wyniku którego zażąda legalizacji samowoli budowlanej.

Może również nakazać rozbiórkę obiektu, a także narzucić na Inwestora wysoką karę pieniężną.

Zazwyczaj jednak, jeśli Inwestor sam zgłosi wolę zalegalizowania samowoli, organy nadzoru budowlanego odstępują od wydania nakazu rozbiórki, czy wyznaczenia kary pieniężnej, ale to jest zawsze rozpatrywane indywidualnie.

Najczęściej wtedy wymagane jest ponowne złożenie i uzgodnienie projektu.

Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie, a także rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem i pozwoleniem na budowę oraz przestrzeganie zadanych terminów.

Podobnie, sytuacja może się skomplikować w przypadku, kiedy podczas budowy nastąpią zmiany w projekcie, zwłaszcza te które są znaczącym odstępstwem od zatwierdzonego projektu domu i wystawionego pozwolenia na budowę.

Wówczas Inwestor zobowiązany jest do przedstawienia projektu zamiennego, co automatycznie wstrzymuje roboty budowlane z urzędu, a które można wznowić dopiero po uzyskaniu nowego pozwolenia.

Przy pracach, które nie są istotnym odstępstwem, kierownik budowy powinien:

  1. Zapisem w dzienniku budowy opisać te zmiany.
  2. Do wniosku o odbiór budowy domu dołączyć odpowiednie rysunki, z zaznaczonymi zmianami.
  3. Do wniosku o odbiór budowy domu dołączyć oświadczenie projektanta, który wyraził zgodę na zmiany i potwierdził to podpisem.

Wszelkie zmiany w projekcie, zarówno te istotne i nieistotne, muszą spełniać zapisy z planu zagospodarowania przestrzennego lub muszą być zgodne z wydanymi wcześniej warunkami zabudowy dla działki.

Zmiany te nie mogą być sprzeczne z tymi zapisami i warunkami, z obowiązującymi przepisami, czy zasadami sztuki budowlanej.

Ciekawą sytuacją jest, gdy budowa dotyczy kilku obiektów – wówczas pozwolenie na budowę dla takiej inwestycji nie wygasa jeśli budowa prowadzona jest przynajmniej dla jednego z wymienionych w pozwoleniu obiektów, czyli prace wykonywane są przynajmniej przy jednym z nich.

Składanie wniosku o wznowienie pozwolenia na budowę domu

odnowienie pozwolenia na budowę
Jakie dokumenty należy złożyć, aby odnowić pozwolenie na budowę domu?

Przy wznowieniu pozwolenia należy dołączyć do urzędu następujące dokumenty:

Dokumentację projektową

Dokumentację projektową należy złożyć w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, wraz z opiniami, wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz innymi dokumentami, ogólnymi i szczegółowymi przepisami, obowiązującymi na dzień sporządzenia projektu.

Jeśli wcześniej jakiś dokument, czy uzgodnienie nie obowiązywało, a teraz jest zaznaczone w wymaganiach, projekt należy o te warunki uzupełnić (np. uzgodnienie konserwatora zabytków, czy krajobrazu, mogło wcześniej nie być wymagane, a teraz na dzień sporządzenia projektu jest wymagane, itp.).

Podobnie jeśli chodzi o nowelizację przepisów ogólnobudowlanych, które mogły w miedzy czasie mieć miejsce i wówczas projekt musi spełniać nowe przepisy i być do nich odpowiednio dostosowany przez uprawnionego projektanta.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

Kolejnym dokumentem jest oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych.

Oznacza to, że tylko właściciel działki, czy posiadający na przykład umowę dzierżawy może wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę, a nie osoba postronna, co grozi karą za składanie nieprawdziwego oświadczenia.

Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, choć w niektórych urzędach nie jest to specjalnie wymagane, ale na pewno należy dołączyć wtedy warunki zabudowy dla działki i muszą to być warunki aktualne.

Jeśli w między czasie uległy zmianie lub wydano nowy plan zagospodarowania przestrzennego, musi to być dokument aktualny na dzień sporządzenia projektu.

Zdarza się, że obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego wygasa lub zmianie ulegają dotychczasowe warunki zabudowy i wtedy Inwestor jest zobowiązany do wystąpienia o nowe warunki, czy wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oraz następnie do przygotowania projektu zgodnego z obowiązującymi nowymi warunkami zagospodarowania terenu, bądź nowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Oświadczenia projektantów

Projekt musi zawierać oświadczenia projektantów o zgodności z zapisami i wymaganiami oraz obowiązującymi przepisami.

Projektanci zobowiązani są również do przedłożenia aktualnych zaświadczeń na dzień sporządzenia projektu o wpisie autorów projektu na liście członków właściwych izb samorządu zawodowego, wraz z dołączeniem dokumentów o posiadaniu odpowiednich uprawnień, w danym zakresie i specjalności.

W projekcie dodatkowo należy teraz podać także kategorię obiektu budowlanego na karcie tytułowej.

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji powinien być przygotowany na aktualnej mapie do celów projektowych, sporządzonej przez uprawnionego geodetę.

Jeśli na terenie działki, czy w jej sąsiedztwie nie nastąpiły od dłuższego czasu zmiany, wówczas Inwestor może przedłożyć oświadczenie o tym, że mapa nadal pozostaje aktualna, ale często o tym decyduje już urzędnik.

W przypadku zgłoszenia robót, a nie pozwolenia na budowę zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane, roboty budowlane objęte zgłoszeniem, można rozpocząć w okresie do 3 lat od terminu podanego w zgłoszeniu przez Inwestora a jeśli nie zostaną podjęte, należy wystąpić z nowym zgłoszeniem.

Jeśli chodzi o już rozpoczęte roboty, to okres przerw pomiędzy poszczególnymi robotami nie jest określony, tak jak to dotyczy ściśle robót objętych wydanym pozwoleniem na budowę, czyli przy zgłoszeniu jeśli rozpocznie się roboty budowlane do 3 lat od zgłoszonego terminu, nie obowiązują już obostrzenia dotyczące przerw w pracach budowlanych.

Odnowienie pozwolenia na budowę domu po nowelizacji przepisów

uzyskanie pozwolenia na budowe domu
Odnowienie pozwolenia na budowę po nowelizacji przepisów

Sytuacja jest trudniejsza, gdy po nowelizacji przepisów w czerwcu 2015 roku, Inwestor chce wznowić roboty budowlane.

Otóż wcześniej wystarczyło otrzymać nowe pozwolenie na budowę z nadzoru budowlanego na wznowienie budowy wydane przez nadzór budowlany, zaś po wejściu nowych przepisów najpierw dotychczasowe pozwolenie musi być uchylone przez starostwo lub prezydenta miasta na prawach powiatu (czyli tam gdzie wcześniej wydane było pozwolenie na budowę).

Dopiero wówczas Inwestor ma obowiązek przedłożenia projektu dostosowanego no nowych przepisów lub projektu zamiennego w przypadku zrealizowanych zmian (czasami może okazać się niezbędnym, przedłożenie inwentaryzacji stanu istniejącego dla już wykonanych robót), w określonym terminie do organów nadzoru budowlanego, który sprawdzi czy dopełniono odpowiednie obowiązki i wyda stosowne pozwolenie na wznowienie tych robót budowlanych.

Jeśli Inwestor nie dopełni właściwych warunków oraz terminów, organ nadzoru budowlanego może w postępowaniu stwierdzić zaniechanie robót budowlanych, czy nawet nakaz rozbiórki obiektu lub jego części, albo doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.

1 Komentarz
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze