Regulamin konkursu "Pochwal się swoim domem"

 

§ 1 Definicje

 1. Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz – formularz zgłoszeniowy do Konkursu, umieszczony na stronie internetowej www.mgprojekt.com.pl.
 3. Głosujący – osoba fizyczna, głosująca lub zamierzająca głosować za pośrednictwem strony internetowej www.mgprojekt.com.pl na wybraną przez siebie fotografię nadesłaną przez Uczestnika.
 4. Konkurs – konkurs "Pochwal się swoim domem", prowadzony przez Organizatora.
 5. Organizator – 1) Michał Gąsiorowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "M.G. PROJEKT" PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MICHAŁ GĄSIOROWSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający NIP 5241788222, REGON 012916238, którego stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej znajduje się pod adresem: Uczniowska 14, 03-112 Warszawa; oraz 2) Tadeusz Gąsiorowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "M.G. PROJEKT" PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TADEUSZ GĄSIOROWSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający NIP 5241165484, REGON 016134113, którego stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej znajduje się pod adresem: Uczniowska 14, 03-112 Warszawa, działający w ramach spółki cywilnej: MG Projekt Pracownia Architektoniczna s.c., ul. Uczniowska 14 (Białołęka), 03-112 Warszawa, NIP: 524-256-87-29.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca właścicielem lub współwłaścicielem domu wybudowanego zgodnie z projektem zamówionym przez Uczestnika u Organizatora, biorąca udział w Konkursie.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady Konkursu.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze ponadterytorialny zasięg Internetu.
 3. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora za pośrednictwem strony internetowej www.mgprojekt.com.pl.

 

§ 3 Uczestnictwo w Konkursie

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik musi wypełnić i przesłać Organizatorowi Formularz.
 2. Wysyłając Formularz, Uczestnik akceptuje Regulamin.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, a także pracownicy, współpracownicy oraz podmioty powiązane z nimi organizacyjnie, ponadto ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

 

§ 4 Przebieg Konkursu

 1. Konkurs trwa od godziny 8:00 dnia 10.06.2019 do godziny 23:59 dnia 01.11.2019.
 2. Zadaniem Konkursowym jest przesłanie przez Uczestnika za pomocą Formularza fotografii przedstawiającej dom będący własnością lub współwłasnością Uczestnika, wybudowany zgodnie z zamówionym przez Uczestnika od Organizatora projektem. Dom na fotografii powinien być ukończony lub znajdować się w zaawansowanej fazie budowy.
 3. Na przesłanej w ramach Konkursu fotografii nie mogą znajdować się wizerunki ludzi.
 4. Uczestnik Konkursu może przesłać wypełniony Formularz tylko jeden raz. W wypadku nadesłania przez Uczestnika więcej niż jednego wypełnionego Formularza, w Konkursie będzie brany pod uwagę tylko Formularz wypełniony i nadesłany jako pierwszy.
 5. Zabrania się przesyłania Formularzy zawierających treści wulgarne, bezprawne lub naruszające dobre obyczaje.
 6. Wysyłając Formularz, Uczestnik oświadcza, że podane w nim dane są aktualne i zgodne z prawdą.
 7. Fotografie przesłane do Organizatora w sposób inny niż za pomocą Formularza, nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 8. Organizator dokonuje weryfikacji otrzymanych zgłoszeń konkursowych, mającej na celu wyeliminowanie zgłoszeń niespełniających warunków określonych w Regulaminie oraz fotografii o niskiej wartości artystycznej lub estetycznej.
 9. Fotografie ze zgłoszeń, które pozytywnie przeszły proces weryfikacji, o której mowa w ust. 8, zostaną umieszczone w galerii konkursowej zamieszczonej na stronie internetowej www.mgprojekt.com.pl.

 

§ 5 Głosowanie i wyłonienie zwycięzcy

 1. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi na podstawie głosowania Głosujących.
 2. Głosowanie jest możliwe po podaniu przez Głosującego swojego adresu e-mail na stronie internetowej www.mgprojekt.com.pl – w celu weryfikacji prawidłowości głosowania.
 3. Każdy Głosujący może oddać tylko jeden głos dziennie.
 4. Głosujący nie mogą stosować praktyk mających na celu obejście Regulaminu. Głosującym zabrania się przede wszystkim praktyk polegających na oddawaniu głosów przez tę samą osobę tego samego dnia z wykorzystaniem:
  1. różnych adresów IP lub sieci,
  2. różnych adresów e-mail,
  3. narzędzi do automatycznego oddawania głosów (w tym tzw. botów).
  4. Głosy oddane z naruszeniem ust. 4, a także głosy oddane po zakończeniu Konkursu (a więc po przekroczeniu terminu wskazanego w § 4 ust. 1), nie będą brane pod uwagę podczas ustalania zwycięzcy lub pozostałych nagrodzonych.
  5. Podając adres e-mail, o którym mowa w ust. 2, celem oddania głosu w Konkursie, Głosujący akceptuje Regulamin.
  6. W przypadku, gdy taką samą liczbę głosów otrzyma więcej niż jedna fotografia, o zwycięzcy lub kolejności miejsc – jeśli ma to zastosowanie, zadecyduje komisja złożona z 3 przedstawicieli Organizatora – w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu. Komisja podejmie decyzję, wybierając fotografię o większych w ocenie komisji walorach artystycznych lub estetycznych.

 

§ 6 Przyznanie nagród

 1. Uczestnik, którego fotografia do momentu zakończenia Konkursu uzyska największą liczbę głosów, zwycięża Konkurs.
 2. Wyłonienie i ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi w terminie do 7 Dni roboczych po zakończeniu Konkursu. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.mgprojekt.com.pl.
 3. Zwycięski Uczestnik otrzyma nagrodę w postaci robota koszącego GARDENA smart SILENO life 750.
 4. Uczestnik, który zajmie drugie miejsce w Konkursie, otrzyma nagrodę w postaci robota koszącego GARDENA SILENO city 250.
 5. Uczestnik, który zajmie trzecie miejsce w Konkursie, otrzyma nagrodę w postaci Kosiarki elektrycznej GARDENA PowerMax™ Li1600/37.
 6. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 7. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie powstanie obowiązek podatkowy, to w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – Organizator przyzna Uczestnikowi dodatkową nagrodę, o wartości 11,11% (zaokrągloną do pełnych złotych) przyznanej nagrody – celem pokrycia należnego podatku od nagrody. Nagroda dodatkowa zostanie przekazana na rachunek właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.
 8. Organizator niezwłocznie po wyłonieniu zwycięzcy skontaktuje się z nim przy użyciu danych kontaktowych podanych przez niego w Formularzu, w celu poinformowania go o wygranej i uzyskania danych niezbędnych do dostarczenia nagród i rozliczenia Konkursu.
 9. Zwycięzca powinien przekazać Organizatorowi dane niezbędne do dostarczenia nagród i rozliczenia Konkursu, w terminie 14 Dni roboczych od podjęcia przez Organizatora kontaktu zgodnie z ust. 8.
 10. Brak podania danych we wskazanym w ust. 9 terminie lub podanie danych nieprawdziwych lub niekompletnych, rezygnacja z nagrody lub nieodebranie nagrody w terminie 21 dni od pierwszej próby jej doręczenia, skutkuje utratą prawa do nagrody i wyłonieniem nowego zwycięzcy w jego miejsce, którym będzie osoba, która uzyskała kolejny najlepszy pod względem liczby punktów wynik.
 11. Przekazanie nagród nastąpi w ciągu 30 dni od dnia uzyskania przez Organizatora niezbędnych informacji, o których mowa w ust. 8. Okres ten uwzględnia konieczność przygotowania nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, które zostały zgłoszone niezwłocznie po zakończeniu Konkursu.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekazania przez Uczestnika nieprawidłowych lub niekompletnych danych kontaktowych lub niezbędnych do dostarczenia nagród i rozliczenia Konkursu.
 13. Nagrody nie podlegają wymianie na środki pieniężne lub inne towary.
 14. Prawa do nagrody nie mogą być przeniesione przez uprawnionego Uczestnika na rzecz osób trzecich.
 15. Przepisy dotyczące zwycięzcy (za wyjątkiem przepisów wskazujących nagrody) stosuje się odpowiednio do pozostałych nagrodzonych Uczestników.

 

§ 7 Prawa autorskie

 1. W momencie przesłania Organizatorowi, na zasadach określonych w Regulaminie, Formularza przez Uczestnika – Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na czas nieoznaczony, na korzystanie z przygotowanej przez Uczestnika fotografii będącej zgłoszeniem konkursowym, na polach eksploatacji wskazanych poniżej.
 2. Licencja, o której mowa w ust. 1, udzielana jest na następujących polach eksploatacji, w zakresie, w jakim mają one miejsce w ramach działalności Organizatora:
  1. używanie utworu lub jego egzemplarzy, w dowolnej formie i dowolny sposób, w tym zwłaszcza wykorzystywanie fotografii lub jej opracowań w celach marketingowych związanych z działalnością Organizatora, w tym zwłaszcza w Internecie, materiałach drukowanych, ofercie Organizatora;
  2. opracowywanie, przystosowywanie, zmiany układu utworu lub jakiekolwiek inne zmiany czy modyfikacje w utworze lub jego egzemplarzy;
  3. prawo do przystosowywania lub modyfikowania funkcjonalności utworu (w tym jego egzemplarzy);
  4. prawo do wykorzystania utworu, jego egzemplarzy lub ich graficznego przedstawienia dla celów promocji, marketingu i reklamy, w dowolny sposób i w dowolnej formie, w tym rozpowszechnianie fotografii za pośrednictwem dowolnych mediów, a w szczególności sieci Internet;
  5. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  6. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  7. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. f.- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. W ramach udzielenia licencji do utworu zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, Uczestnik udziela Organizatorowi także prawa do wykonywania praw zależnych do utworu lub jego egzemplarzy oraz udzielania zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi.
 4. W przypadku nagrodzonych Uczestników, Organizator nabywa prawa autorskie do fotografii zgłoszonych przez tych Uczestników zgodnie z postanowieniem art. 921 § 3 kodeksu cywilnego. Przeniesienie praw autorskich następuje na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.
 5. Przesyłając Formularz Uczestnik oświadcza, że jest autorem fotografii wysyłanej w ramach Konkursu, ma wszelkie prawa do przesyłanej przez siebie fotografii, i że nie jest ona ograniczona żadnymi prawami osób trzecich.

 

§ 8 Reklamacje

 1. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi lub Głosującemu.
 2. Organizator prosi o składanie reklamacji na adres: MG Projekt Pracownia Architektoniczna s. c., ul. Uczniowska 14, 03-112 Warszawa. Organizator zaleca, żeby w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać dane identyfikujące zgłaszającego reklamację.
 3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadku gdy reklamacja wymaga uzupełnienia – Organizator zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o jej uzupełnienie.
 4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych praw Uczestnika lub Głosującego, będących  konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego, przysługujących im w oparciu o przepisy prawa.

 

§ 9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Głosujących jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są na podstawie:
  1. umowy lub działań podejmowanych na żądanie Uczestnika, zmierzających do jej zawarcia, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”);
  2. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń;
  3. w przypadku Uczestników nagrodzonych – obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, związanego z rachunkowością, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Dane osobowe Głosujących przetwarzane są na podstawie:
  1. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń;
  2. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – polegającego na przetwarzaniu danych w celu weryfikacji prawidłowości oddanych głosów.
 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika następuje w celu realizacji zawieranej umowy. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowej realizacji zawieranej umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie wzięcie udziału w Konkursie.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Głosującego następuje w celu weryfikacji prawidłowości oddanych głosów. Podanie danych przez Głosującego jest dobrowolne, ale niezbędne do oddania głosu. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie wzięcie udziału w głosowaniu.
 1. Uczestnik i Głosujący mają prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
  6. a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
 1. W celu realizacji powyższych uprawnień należy wysłać e-mail na adres: mgprojekt@mgprojekt.com.pl
 2. Dane Głosującego będą przetwarzane do momentu:
  1. w którym ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem lub
  2. zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Organizatora

- w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma zastosowanie w danym przypadku i które z nich nastąpi później.

 1. Dane Uczestnika będą przetwarzane do momentu:
  1. w którym ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem lub
  2. zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Organizatora
  3. a w przypadku nagrodzonego Uczestnika – do momentu, w którym na Organizatorze przestanie ciążyć obowiązek prawny związany z rachunkowością

- w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma zastosowanie w danym przypadku i które z nich nastąpi później.

 1. Dane osobowe Uczestnika i Głosującego będą udostępniane następującym podmiotom zewnętrznym, współpracującym z Organizatorem:
  1. dostawcy hostingu,
  2. dostawcy oprogramowania do liczenia głosów;
  3. osobom współpracującym z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierającym jego bieżącą działalność,
  4. dostawcy usług internetowych (w szczególności Google) – w tym przypadku będzie mieć miejsce przetwarzanie danych przez podmiot spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tego podmiotu w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę prywatności.
 2. W przypadku nagrodzonych Uczestników, ich dane będą udostępnione (oprócz podmiotów wskazanych w ust. 10) także podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową.
 3. W przypadku Uczestników, ich dane będą udostępnione (oprócz podmiotów wskazanych w ust. 10) także podmiotowi zapewniającemu wysyłkę mailingu oraz portalowi społecznościowemu – w tym przypadku będzie mieć miejsce przetwarzanie danych przez podmiot spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tego podmiotu w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę prywatności.
 4. W przypadku, gdyby Uczestnik lub Głosujący uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adres: mgprojekt@mgprojekt.com.pl
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.mgprojekt.com.pl.