Dopłaty NFOŚiGW - czy warto?

Dopłaty NFOŚiGWNowy program priorytetowy, o którym chcielibyśmy w skrócie Wam opowiedzieć, skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny (lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera, rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa).

Program dofinansowania jest w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę budynku jednorodzinnego (zakup domu lub zakup mieszkania). Dotacja ta ma być wypłacana na konto kredytowe Inwestora, po zakończeniu realizacji inwestycji i po udokumentowaniu uzyskania wymaganego przez budynek standardu energetycznego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program dopłat ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, oraz wykonawców do wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r., w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia zmiany sposobu wznoszenia budynków tak, aby od początku 2021 r. wszystkie nowo powstające domy były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

Głównym założeniem programu dopłat NFOŚiGW jest ograniczenie emisji CO2 do środowiska. Projekty, które zostaną zakwalifikowane do dopłat muszą posiadać znacznie niższe zapotrzebowanie na energię, niż domy budowane w klasycznej technologii murowanej. Zaliczać się do nich będą domy jednorodzinne, których wskaźnik zapotrzebowania na energię do ogrzania EUco obliczany zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW będzie wynosić nie więcej niż:

  • Dla standardu NF15EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto.
  • Dla standardu NF40EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto.

Ponadto domy powinny spełniać inne warunki, w tym dotyczące sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej. Szczegółowe wymagania dla budynków, określone zostały w załączniku nr 3 do programu dopłat na stronie NFOŚiGW.

Wszystkie projekty domów, dostępne w pracowni architektonicznej MGProjekt można dostosować do powyższych współczynników. Dołączając do podstawowego projektu domku dodatkowy zestaw gotowych pakietów (Rekuperacja, Ogrzewanie Podłogowe, itp.), oraz wprowadzając zmiany, można uzyskać dom w standardzie NF40.

Budynki jednorodzinne w zależności od zapotrzebowania na energię dzielimy na:

  • Powyżej 70 kWh/m2/rok - dom poza klasą energooszczędności.
  • 30-70 kWh/m2/rok - dom energooszczędny.
  • 15-30 kWh/m2/rok - budynek niskoenergetyczny.
  • Poniżej 15 kWh/m2/rok - dom pasywny.

Należy wspomnieć, że projekt domu, który będziemy chcieli wykorzystać z dopłaty NFOŚiGW, musi zostać poddany weryfikacji przez dwóch niezależnych weryfikatorów (lista osób uprawnionych dostępna jest na stronie NFOŚiG). Weryfikacja projektu domu jest dwuetapowa:

  • Weryfikacja projektu pod kątem spełnienia wymagań, oraz charakterystyki energetycznej dla danej lokalizacji i przystosowania tego projektu do warunków lokalnych.
  • Weryfikacja na etapie budowy, jej procesu i po wykonaniu budynku.

Trzeba wziąć pod uwagę, że odpowiednio zmodyfikowany projekt domu będzie droższy od projektu podstawowego. Szukanie oszczędności na tym etapie może doprowadzić do problemów przy ubieganiu się o dopłaty, oraz podczas budowy domu. W projekcie budynku muszą zostać uwzględnione między innymi właściwe obliczeniowe wartości współczynnika przewodności cieplnej (lambdy) dla wykorzystanych materiałów budowlanych. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne certyfikaty poświadczające ich jakość i należy je przekazywać do weryfikacji. Zgodnie z wytycznymi do uzyskania dopłaty konieczne jest, aby realizacja inwestycji przebiegała w wysokim reżimie technologicznym. Wymagane jest, aby na przykład docieplenia budynku wykonywane były wyłącznie przy wykorzystaniu kompletnych systemów i przez certyfikowanych wykonawców. Niedopuszczalne są jakiekolwiek odstępstwa od zatwierdzonego projektu (np.: przesunięcia ścianek działowych, wymiana zastosowanych w projekcie materiałów budowlanych). Zaleca się, aby budowa prowadzona była przez jedną firmę i na każdym etapie realizacji ściśle monitorowana i dokumentowana fotograficznie.

Poszczególne etapy realizacji dofinansowania:

 1. Umowa o współpracy pomiędzy wybranym z listy bankiem a NFOŚiGW.
 2. Projekt budowlany, przygotowany zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW.
 3. Weryfikacja projektu przez weryfikatora – potwierdzenie spełnienia wymagań z wytycznych NFOŚIGW.
 4. Podpisanie umowy pomiędzy inwestorem, a wykonawcą robót budowlanych lub kierownikiem budowy.
 5. Złożenie w banku wniosku o kredyt z dotacją wraz z załącznikami:
  1. Budowlanym projektem domu.
  2. Charakterystyką energetyczną budynku.
  3. Potwierdzeniem spełnienia wytycznych.
  4. Pozwoleniem na budowę.
  5. Potwierdzeniem dysponowania nieruchomością.
 6. Zawarcie umowy kredytu z dotacją.
 7. Realizacja inwestycji – budowa budynku jednorodzinnego, zgodnie z wymaganiami określonymi przez NFOŚiGW.
 8. Odbiór przedsięwzięcia - budowy.
 9. Potwierdzenie przez weryfikatora osiągniętego standardu energetycznego budynku.
 10. Wystąpienie do banku o dotację przez złożenie:
  1. Protokołu odbioru.
  2. Świadectwa charakterystyki energetycznej.
  3. Potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego.
  4. Pozwolenia na użytkowanie (lub zawiadomienia o zakończonych robotach budowlanych).
  5. Wypisu z księgi wieczystej, wniosku o wpis lub aktu notarialnego.
 11. Kontrola wykorzystania środków przez bank, wystąpienie zbiorcze o dotację do NFOŚiGW.
 12. Kontrola wystąpienia w NFOŚiGW, przekazanie dotacji do banku na rachunek kredytu Inwestora.
 13. Pomniejszenie kapitału kredytu Inwestora przez bank, czyli częściowa spłata kredytu.
 14. Kontrola wybranych przedsięwzięć przez audytora NFOŚiGW w zakresie osiągnięcia standardu energetycznego.

Banki biorące udział w dopłatach:

  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
  • SGB-Bank S.A.
  • Bank Ochrony Środowiska S.A.
  • Bank Zachodni WBK S.A.
  • Getin Noble Bank S.A.
  • Nordea Bank Polska S.A.
  • Deutsche Bank PBC S.A.

Korzyści z przystąpienia do programu dopłat NFOŚiGW:

Loading Facebook Comments ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *